Tréningre történő jelentkezés Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a ContentPlus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.contentplus.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül meghirdetett tréningekre (a továbbiakban együtt: „Tréning”) történő jelentkezések és a Tréningen történő részvételre vonatkozó feltételeket.

Szolgáltató kizárólag jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok (a továbbiakban: Jelentkező) részére nyújtja szolgáltatását.

Ha a Jelentkező a jelen ÁSZF rendelkezéseivel nem ért egyet és azokat nem fogadja el, a Tréningre nem jelentkezhet és azon nem is vehet részt.

A Honlapon meghirdetett Tréningre kizárólag a Honlapon keresztül az online jelentkezési lap kitöltésével van lehetőség. Személyesen, telefonon vagy emailben történő jelentkezésre nincs mód.

A Honlapon leadott jelentkezés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Jelentkező és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A szerződés nyelve magyar.

A Felek között ilyen módon létrejött szerződés tehát elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ekertv.) foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Honlap regisztráció nélkül lehetőség van böngészni.

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: ContentPlus Kft.
Székhely és levelezési cím: 1221 Budapest, Murányi u. 13a
Telefon: +3613979050
E-mail: info@contentplus.hu
Adószám: 23909144-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-983692
Bejegyző Bíróság: Budapesti Törvényszék mint Cégbíróság

2. Jelentkezés

A Jelentkező az adott Tréninggel kapcsolatos legfontosabb információkat a Honlapon az adott tréning oldalán megismerheti.

A Tréningre történő jelentkezés során a Jelentkezőnek egy jelentkezési űrlapot kell kitöltenie, melyen az alábbi adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

Résztvevők száma,
Név (cégnév),
Számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám),
Adószám cégek esetén,
Kapcsolattartó neve,
Kapcsolattartó telefonszáma,
Kapcsolattartó e-mailcíme.

Továbbá ezen az űrlapon kell bejelölni, hogy a rendelkezésre álló Tréning csomagok közül melyiket szeretné megvásárolni, az adott csomag előtt található chekbox bejelölésével.

Ha a Jelentkező a jelentkezési űrlapon minden adatot rendben találat, úgy a jelentkezés elküldéséhez a „Megrendelem a tréning részvételt” gombra kell kattintania. A jelentkezés elküldésére tehát a „Megrendelem a tréning részvételt” gombra kattintással történik, mely gomb megnyomása a Jelentkező részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Az űrlap elküldésével a Jelentkező a jelen ÁSZF-ben. illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja és kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben illetve adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Jelentkező által tévesen és/vagy pontatlanul megadott jelentkezési adatokra visszavezethető bármely késedelemért, illetve problémáért, hibáért a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A Jelentkező kizárólag saját nevében, illetve cég képviseletében (pl. fennálló munkaviszony) jelentkezhet a Tréningre. Amennyiben a Jelentkező 3. személy nevét és személyes adatait adja meg a jelentkezés során, egyben felelősséget vállal azért, hogy ezen személyes adatok megadására jogosult, az adott személy képviseletében jogosult eljárni.

Ha a Jelentkező nem tud részt venni a Tréningen, úgy a Tréninget megelőző napig e-mailben vagy postai úton jelezheti a Szolgáltató felé azt, hogy helyette ki vesz részt a Tréningen.

2.1. Jelentkezés lemondása

A Jelentkezőnek a Tréning időpontja előtt 20 nappal még lehetősége van a Tréning lemondására emailben. Ebben az esetben, ha a részvételi díjat a Jelentkező már elutalta a Szolgáltató részére, úgy az email megérkezését követő 8 napon belül a részvételi díj 100%-a visszautalásra kerül. Lemondást csak írásban fogad el a szolgáltató.

Ha a lemondásra a Tréning időpontja előtt 20-10 nap alatt kerül sor, úgy a Szolgáltató a részvételi díj 50% téríti vissza. 10 napon belüli lemondás esetén a részvételi díjat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

Ha a Jelentkező nem vesz részt a Tréningen, és a Tréning időpontját megelőző 10 nappal írásban
nem mondta le jelentkezését a részvételi díjat a Szolgáltatónak nem áll módjában visszatéríteni.

2.2. Jelentkezés megtagadása

Szolgáltató jogosult megtagadni a részvételt attól a Jelentkezőtől, akinek a tréning díja a Tréning kezdő időpontját megelőző napon még nem érkezett meg a bankszámlájára.

2.3. Tréning törlése

A Szolgáltató fenntartja a jogot a Tréning törlésére, ha
a Jelentkezők száma nem éri el a Honlapon meghirdetett minimális létszámot
a Tréninget tartó előadó(k) akadályoztatása esetén
egyéb előre nem látott, a Tréning megtartását akadályozó körülmény bekövetkezése esetén.

Ilyen esetben a Szolgáltató a lehető leghamarabb értesíti a Jelentkezőket a Tréning elmaradásáról és/vagy a Tréning előrelátható újabb időpontjáról. Ha a Jelentkező az újabb időpontban már a Tréningen részt venni nem tud és helyettesítő személy sem tud megjelenni, úgy a részvételi díját maradéktalanul visszautalja az értesítés napjától számított 8 napon belül.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

A Jelentkező által elküldött jelentkezés megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 5 naptári napon belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Jelentkező részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a jelentkezés során megadott adatokat, a Tréning nevét, a fizetendő végösszeget, valamint a Tréning díjának átutaláshoz adatokat.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Jelentkező által tett jelentkezés elfogadásának minősül, érvényes szerződés ekkor jön létre a Szolgáltató és a Jelentkező között.

Jelentkező mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 5 naptári napon belül nem kapja meg a Szolgáltatótól a visszaigazoló e-mailt.

Ha a visszaigazoló emailben hibás adatok szerepelnek, kérjük mindenképp vegye fel a Jelentkező a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

Ritka esetben – technikai probléma miatt – előfordulhat, hogy a rendszerbe nem érkezik meg a jelentkezés a Tréningre. Ha a Jelentkező 6 napon belül emailben nem értesül a jelentkezésének visszaigazolásáról, kérjük vegye fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

4. Tréning díja

A Tréningen történő részvételért fizetendő díj minden esetben a Tréning oldalán feltüntetésre kerül. A Jelentkező több csomag közül is választhat. Választhat céges csomagot, illetve magánszemélyek részére készített részvételi csomagot. A részvételi csomagoknál pontosan meghatározásra került, hogy mit foglalnak magukba a Tréningen való részvételi lehetőségen kívül.

A tréning díj az általános forgalmi adót nem tartalmazó módon (nettóban) van feltüntetve,

A tréning díja ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató a tréning díja megváltoztatásának jogát fenntartja. A módosított ár minden esetben a módosítás Honlapon történő közzétételével válik hatályosság és kizárólag a közzétételt követően leadott jelentkezések esetében érvényes. Az árváltoztatás nem visszamenőleges hatályú.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a hasonló szolgáltatás közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (pl. 0 Ft, 20 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a Tréningre történő jelentkezést ezen a hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a jelentkezés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a Tréningen valós áron történő részvétel lehetőségét, mely információ birtokában a Jelentkező eldöntheti, hogy a valós áron részt kíván -e venni a Tréningen.

5. Fizetési feltételek

A Jelentkező a részvételi díjat kizárólag átutalással tudja kiegyenlíteni. A részvételi díj kiegyenlítésének határideje a visszaigazoló email elküldését követő 8 munkanap. A visszaigazoló emailben feltüntetett határidőig. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámláján visszavonhatatlanul jóváírásra kerül. Ha a Jelentkező a visszaigazoló e-mailben a megjelölt fizetési határidőn belül a Tréning díját nem fizeti meg, a Szolgáltató azt a Jelentkező szerződéstől történő elállásának tekinti és a jelentkezést törli rendszeréből. A Szolgáltató emailben értesíti a Jelentkező utalásának beérkezéséről és a jelentkezésének véglegesítéséről.

6. Adatvédelem

A Jelentkező által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a Honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból, módon és ideig kezeli.

7. Szerzői jog

7.1. Honlap

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Jelentkezőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.contentplus.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

7.2. Jelentkező rendelkezésére bocsátott művek

A Tréning keretében a Jelentkezők a Szolgáltató által biztosított, a Tréning anyagát részben vagy egészben magába foglaló vagy azt anyagokat, kiadványokat, prezentációkat (a továbbiakban: „Művek”) bocsát a Jelentkező rendelkezésére. Ezen Művek szerzői jogi védelem alatt állnak, amelynek jogosultja a Szolgáltató. Ezen szerzői Művek magáncélú felhasználáson túli használata, hasznosítása, kereskedelmi forgalomba, másolása terjesztése, többszörözése, nyilvánosságra hozatala stb. kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Műveket a Jelentkező nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Jelentkezőt a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

A Művek kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában szigorúan tilos.

A Tréningen a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Jelentkező Tréningen való részvételének felfüggesztését vonja maga után, mely esetben nem jogosult a részvételi díj visszakövetelésére.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Jelentkező a Tréninggel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt (tréning helyszínén tett panasz), amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Jelentkező a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (tréning helyszínén) szóbeli panasz esetén helyben a Jelentkezőnek átadja, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Jelentkezőnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Jelentkezőt.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Jelentkező számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, úgy a fogyasztónak minősülő Jelentkező 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Szolgáltatóra területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36-1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Területi hatóságok listája itt elérhető.

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

Online kötött szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége itt található.

Amennyiben Szolgáltató a Jelentkező panaszát elutasítja, úgy a Jelentkező jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Jelentkező a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Jelentkező között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testületelérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Szolgáltatót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

d) Bírósági eljárás kezdeményezése.

A Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

9. Felelősség

Jelentkező a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Jelentkező köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata, illetve a Tréningen történő részvétel során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Jelentkező teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató jogsértés gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Jelentkező által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Jelentkező elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Jelentkező államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Jelentkezőt terheli a felelősség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon kárért, amely a Honlaphoz történő csatlakozás miatt következett be. A Jelentkező kötelezettsége, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket számítógépének védelme érdekében. (vírus védelmi szoftverek alkalmazása, biztonsági frissítések stb.)

Amennyiben a Jelentkező a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. Technikai korlátok

A Honlapon történő jelentkezés feltételezi a Jelentkező részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a jelentkezést.

11. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Jelentkezők Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezéseket a Jelentkezőnek a Honlap további használata, illetve a jelentkezés benyújtásához el kell fogadnia. Ha a Jelentkező nem fogadja el, nem ért vele egyet, akkor nem használhatja tovább a Honlapot és nem vehet részt a Tréningen.

12. ÁSZF rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Jelentkező eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Jelentkező között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Jelentkező közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017. 10.10.
Jelen dokumentum letölthető formában, itt érhető el.