Felhasználási feltételek - Content Plus Skip to content

A HTTPS://CONTENTPLUS.HU WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

  1. Bevezetés

 

1.1 A https://contentplus.hu domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) ContentPlus Kft (székhely: 1220 Budapest, Murányi u. 13a) a továbbiakban: Üzemeltető üzemelteti és tartja fenn. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Weboldal igénybe vevői (Felhasználók) általi felhasználás feltételeit.

 

1.2 A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit. Az Üzemeltető bármikor jogosult a Szabályzat egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Szabályzat módosítását.

 

1.3 Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy minden ezzel kapcsolatos igény kizárása mellett  a Weboldalt vagy annak bármely részét megszüntesse.

 

1.4 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat oldal tartalmazza.

 

  1. A Weboldal használatának általános feltételei és szabályai

 

2.1 A jelen Szabályzatban és az irányadó jogszabályokban meghatározott korlátok között bárki a Weboldal Felhasználója lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen Szabályzatot és a vonatkozó jogszabályokat.

 

2.2 A Felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Weboldal használatát:

(a) a Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható;

(b) a Weboldal keretein belül hozzáférhető szakmai tartalmat az Üzemeltető a Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 2.5
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/hu/) Magyarország Creative Commons licenc alatt teszi közzé. Ez azt jelenti, hogy szabadon másolható, terjeszthető, bemutatható és előadható, valamint származékos műveket lehet azokból létrehozni az alábbi feltételekkel:

Nevezd meg! – A Felhasználónak kötelessége a contentplus.hu blogot forrásként megneveznie, linkelve az adott URL-re.

 

Ne add el! – A tartalmat a Felhasználó nem használhatja fel kereskedelmi célokra, amibe az is beletartozik, hogy ha egy Felhasználó weboldalának tartalma kizárólag innen származik, oda hirdetéseket nem helyezhet el.

 

Így add tovább! – Amennyiben a Felhasználó megváltoztatja, átalakítja, feldolgozza az Üzemeltető weboldalán megjelent írásokat, az így létrejött alkotás csak a jelenlegivel megegyező licenc alatt terjeszthető.

 

Az Üzemeltető weboldalán megjelent tartalmak egészében való átvételét csak rel-canonical megkülönböztetéssel támogatja. Ehhez a felhasználónak a következő linket kell az oldala meta tagjébe beírnia: Az Üzemeltető a Felhasználó weboldalán történő megjelenést rövid kivonattal vagy az első néhány bekezdés átvételével, és a teljes posztra történő hivatkozással is engedélyezi.

 

(c) tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Weboldal rendeltetésszerű működtetését.

 

2.3 A Weboldal bizonyos elemei (például kiemelt tartalom letöltése) csak regisztrált Felhasználók számára érhetőek el.

 

2.4 A honlapon felhasznált és bemutatott információk kizárólag a tájékoztatás célját szolgálják és semmilyen körülmények között sem értelmezhetőek tanácsadásként. Ennek következtében az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha valamely Felhasználót vagy más személyt a honlapon szereplő információk nem megfelelősége miatt kár vagy veszteség ér.

 

  1. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

 

3.1 A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 61. §-a értelmében olyan gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak minősül, amelyre nézve a szerzői jogok összessége és a Szjt. 84/A. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott jogok az adatbázis előállítójaként az Üzemeltetőt illetik meg.

3.2 A Weboldal keretében az Üzemeltető által közzétett tartalom, valamint a Weboldal maga – ideértve többek között a Weboldal lay-outját, logóját, design-ját,szerkesztési elvet, a Weboldal üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást – az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

 

  1. Felelősség a Weboldal használatáért

 

4.1 Mivel az Üzemeltető a Weboldalt adott állapotban nyújtja, a Weboldal – ideértve a Weboldal üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Weboldal keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltet nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

4.2 A Weboldal használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

 

4.3 Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a helytállás kötelezettsége kizárólag az adott jogsértést (ideértve úgy a jogszabályok, mint harmadik személyek jogainak megsértését) vagy kifogásolt cselekményt vagy mulasztást elkövető Felhasználót terheli, illetve a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele, felhasználási engedély beszerzése) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket). A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget. A Felhasználó felelőssége a Weboldal használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.

 

4.4 Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Felhasználóról rendelkezésére álló adatokat.

 

4.5 Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Weboldalt, az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által közzé, – vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés, más adataival történő vagy egyéb visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

4.6 Bármely jogsértés, illetve a jelen Szabályzat megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő Felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldalról.

 

4.7. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért az Üzemeltető felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

 

4.8. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldal keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében. Az Üzemeltető jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

 

  1. Vegyes rendelkezések

 

5.1 A jelen Szabályzat hatálybalépésének időpontja 2018.05.31.

 

5.2 A Weboldal használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja. A Szabályzat elfogadásával létrejövő jelen szerződés regisztrált Felhasználó esetében azonnali hatállyal megszűnik a Weboldal megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának az Üzemeltető általi törlésével vagy a Felhasználó végleges kizárásával, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.

 

5.3 A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

 

5.4 A Weboldal használatát az Üzemeltető jelenleg ingyenesen biztosítja.

 

5.5 A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben végzett, személyes adatokkal végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat a Weboldal Adatvédelmi Tájékoztató rögzíti.

 

2018.05.24.