Általános Szerződési Feltételek online tananyag, konzultáció vásárlása esetén

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a ContentPlus Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.contentplus.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) keresztül felhasználók (továbbiakban Felhasználók) által megvásárolható online tananyagok, online konzultációk (a továbbiakban együtt: „Oktatási anyag”) vásárlási feltételeit.

Ha a Felhasználó a jelen ÁSZF rendelkezéseivel nem ért egyet és azokat nem fogadja el, az Oktatási anyag megvételére nem jogosult.

A Honlapon meghirdetett Oktatási anyagot kizárólag a Honlapon keresztül lehet megvásárolni. Személyesen, telefonon vagy emailben történő jelentkezésre nincs mód.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Felhasználó és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A szerződés nyelve magyar.

A Felek között ilyen módon létrejött szerződés tehát elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (Ekertv.) foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Honlapon regisztráció nélkül is lehetőség van böngészni.

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: ContentPlus Kft.

Székhely és levelezési cím: 1221 Budapest, Murányi u. 13a

Telefon: +3613979050

E-mail: vevoszolgalat@contentplus.hu 

Adószám: 23909144-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-983692

Bejegyző Bíróság: Budapesti Törvényszék mint Cégbíróság

2. Regisztráció

A Szolgáltató Oktatási anyagainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melyre a vásárlás során kerül sor a Felhasználó e-mail címével.

A Szolgáltató rendszerébe történő regisztrációval a Felhasználó:

  • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel e
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. A Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató vevoszolgalat@contentplus.hu e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

3. Vásárlási feltételek

Megvásárolható Oktatási anyagok köre a contentplus.hu/linkedin-magyarul-kepzes oldalon található.

Rendelési információk

Az Oktatási anyagokhoz való hozzáférést e-mail formában juttatjuk el a megrendelés során megadott e-mail címre. Az Oktatási anyag megvásárlásával a Felhasználó a vásárlás során kiválasztott Oktatási anyaghoz szerez hozzáférést egy fő részére addig a napig, míg a ContentPlus értékesíti ezeket a tananyagokat. Az Oktatási anyagokat a Szolgáltató frissíti olyan ütemben, ahogy a LinkedIn változtatja funkcióit, így a Felhasználó mindig az aktuális Oktatási anyagot tekintheti meg. Amennyiben a Szolgáltató megszünteti az adott Oktatási anyag árusítását, a Felhasználó kérheti, hogy az Oktatási anyag utolsó aktuális változatát pdf-ben küldje meg számára a Szolgáltató. A Szolgáltatóra nézve ez a kötelezettség nem automatikus, az Oktatási anyag emailben történő elküldése kizárólag a Felhasználó kérése esetén történik meg. A Felhasználó ugyanakkor semmilyen pénzvisszafizetési követeléssel nem élhet ebben az esetben (az Oktatási Anyagokhoz történő hozzáférés megszünésével) a Szolgáltató fele. Az Oktatási anyagokhoz kizárólag a regisztrációs űrlapon megadott e-mailcímmel, jelszóval lehet hozzáférni egy számítógépen. A hozzáférés nem átruházható! Az Oktatási Anyag egészének, vagy részeinek másolása, jogosulatlan felhasználása, vagy a hozzáférés átruházása esetében a Szolgáltató fenntartja a jogot a hozzáférés előzetes figyelmeztetés nélkül történő megszüntetésére, és a jogosulatlan Oktatási anyagokhoz történő hozzáférések számának megfelelő díjak kiszámlázására a Felhasználó felé.

A Felhasználó a felsorolt Oktatási anyagok mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége a Felhasználónak, úgy a Szolgáltató vevoszolgalat@contentplus.hu  e-mail címen veheti fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

A frissülő Oktatási anyag hozzáférésért fizetendő díj minden esetben a Oktatási anyag oldalán feltüntetésre kerül. A Oktatási anyag díja az általános forgalmi adót tartalmazza, és magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Szolgáltató a Oktatási anyag díja megváltoztatásának jogát fenntartja. A módosított ár minden esetben a módosítás Honlapon történő közzétételével válik hatályossá és kizárólag a közzétételt követően leadott megrendelések esetében érvényes. Az árváltoztatás nem visszamenőleges hatályú.

A rendelés menete

A Felhasználónak az Oktatási anyagokat egyesével, vagy a Szolgáltató által előre meghatározott csomagokban van lehetőség megvásárolni. A Felhasználó a vásárlási folyamatot az Oktatási anyag vagy csomag kiválasztása után az űrlap kitöltésével és a Megvásárolom gombra kattintva tudja elkezdeni. A vásárlási folyamat során meg kell adnia, a regisztráló adatait (felhasználónév, név, email, jelszó), majd a vásárláshoz kapcsolódó számlázási adatokat, telefonszámot. Miután a Felhasználó megadta a vásárlási folyamat során a megrendeléshez szükséges adatokat a pénztár oldal alján található Fizetés Barionnal gombra kattintva vásárolhatja meg az Oktatási anyagokat. 

4. Fizetési feltételek

Az Oktatási anyagok megvásárlása online kártyás fizetéssel lehetséges. A fizetés során a Szolgáltató átirányítja a Felhasználót a Barion oldalára, ahol biztonságosan el tudja végezni a fizetést. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Sikeres fizetési tranzakciót követően a korábban számlázás céljából megadott email címére a Szolgáltató 1 órán belül elküldi a kiállított számlát.

5. Jótállás, szavatosság, elállási jog

Tekintettel arra, hogy az Oktatási anyagok elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az Oktatási anyag természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód.

6. Adatvédelem

A Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Szolgáltató a Honlapon megtalálható Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból, módon és ideig kezeli.

7. Oktatási anyagok szerzői joga

A Oktatási anyag megvásárlásával a Szolgáltató szöveges és vizuális anyagot (a továbbiakban: „Művek”) bocsát 30 napos időtartamra a Felhasználó rendelkezésére. Ezen Művek szerzői jogi védelem alatt állnak, amelynek jogosultja a Szolgáltató. Ezen szerzői Művek magáncélú felhasználáson túli használata, hasznosítása, kereskedelmi forgalomba, másolása terjesztése, többszörözése, nyilvánosságra hozatala stb. kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Műveket a Felhasználó nem veheti és nem adhatja kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, illetve nem jogosult a Felhasználót a jelen ÁSZF alapján megillető jogokat másra átruházni.

A Művek kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése, bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában szigorúan tilos.

A Oktatási anyagról a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen pont megszegése a Felhasználó Oktatási anyaghoz való hozzáférésének megszüntetését vonja maga után és a Szolgáltató peres úton követelheti a Felhasználótól a Szolgáltató másolásból eredő pénzügyi hátrányainak megfizetését.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a Oktatási anyaggal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 1. pontban meghatározott elérhetőségeken terjesztheti elő.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, úgy a fogyasztónak minősülő Felhasználó 2021. május 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Szolgáltatóra területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Budapest Főváros Kormányhivatala

Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Területi hatóságok listája itt elérhető.

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

Online kötött szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége itt található.

Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó panaszát elutasítja, úgy a Felhasználó jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Felhasználó között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testületelérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Szolgáltatót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

d) Bírósági eljárás kezdeményezése.

A Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

9. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata, illetve a Oktatási anyagok megvásárlása során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató jogsértés gyanúja esetén teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználó által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon kárért, amely a Honlaphoz történő csatlakozás miatt következett be. A Felhasználó kötelezettsége, hogy megtegye a szükséges óvintézkedéseket számítógépének védelme érdekében. (vírus védelmi szoftverek alkalmazása, biztonsági frissítések stb.)

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. Technikai korlátok

A Honlapon történő jelentkezés feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Honlap működését és a jelentkezést.

11. Az ÁSZF egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezéseket a Felhasználónek a Honlap további használata, illetve a jelentkezés benyújtásához el kell fogadnia. Ha a Felhasználó nem fogadja el, nem ért vele egyet, akkor az Oktatási anyagokhoz való hozzáférése megszűnik.

12. ÁSZF rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Felhasználó között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakul szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Felhasználó közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. 09.01.